YuuProduction

iconproduction

โมดูลผลิต ช่วยในการเชื่อมต่อฝ่ายบริหาร พนักงาน และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในการผลิตเป็นหนึ่งเดียว ระบบเชื่อมต่อข้อมูลจากแผนกต่างๆ อาทิ ฝ่ายบัญชี, ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายคลังสินค้า, ฝ่ายขาย, ฝ่ายควบคุมคุณภาพ, และฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการควบคุมต้นทุนสินค้าและการวางแผนการผลิตอย่างแม่นยำ

Features:

รองรับการทำงานทั้งแบบ Discrete และ Process
รองรับการวางแผนการผลิต วางแผนวัตถุดิบ และช่วยคำนวณเวลาผลิตจากกำลังการผลิตเครื่องจักร
สามารถกำหนดสูตรการผลิต (Bill Of Material — BOM) ทั้ง Made to Stock และ Made to Order โดยกำหนดวัตถุดิบ, ผลิตผลพลอยได้, ค่าแรงทางตรง, ค่าใช้จ่ายทางตรง, และบัญชีงานระหว่างทำ ของสูตรการผลิตได้ไม่จำกัด สามารถกำหนดสูตรการผลิตได้ไม่จำกัดสูตรต่อหนึ่งสินค้าสำเร็จรูป
รองรับการใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด
รองรับการใช้ร่วมกับเครื่องชั่งน้ำหนักทั้งแบบเครื่องเดี่ยว และเครื่องชั่งแบบสายพาน
สามารถระบุ Lot Number, ระบุวันที่ผลิต, ระบุวันหมดอายุ ของงานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป แต่ละ Batch ทุกขั้นตอนการผลิต
สามารถกำหนดผู้ใช้ และสิทธิการทำงานสำหรับแต่ละหน่วยการผลิตได้
รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วน เพือการวิเคราะห์, การควบคุมและวางแผนการผลิต เช่น รายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต, รายงานวางแผนการผลิต เป็นต้น