ระบบบัญชีหยู

YuuAccount ระบบบัญชี หยู ได้ถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อธุรกิจไทย ให้สามารถแข่งขันได้อย่างไร้พรมแดน

ระบบบัญชี หยู ระบบบัญชีออนไลน์ที่ครบจบระบบเดียว ช่วยคุณ ทำงานจากบ้านได้ทุกแผนก

ระบบเพื่อธุรกิจค้าส่งและค้าปลีก โดยครอบคลุมตั้งแต่

 • ประกอบด้วย โมดูลหลักสำหรับการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้
  • ระบบขาย ใบเสนอราคา ใบสั่งขาย สัญญาขาย (Plug-in)
  • รองรับคลังสินค้า รองรับการบริหารคลังหลายสาขา รองรับการโอนระหว่างคลัง การปรับปรุงยอดสินค้า การนับสต็อกแบบ Real-time ทราบของขาด – เกิน
  • ต้นทุนสินค้าคงคลัง และมีรายงานการเคลื่อนไหวต้นทุนสินค้า ทั้งแบบเฉลี่ย (Average) และ เข้าก่อนออกก่อน (First In First Out – FIFO) ทราบต้นทุนสินค้ารายตัว
  • การบริหารการจัดซื้อ (Procurement) สามารถออก เอกสาร ขอซื้อ เปรียบเทียบราคาจากหลายผู้ขาย (Suppliers), ราคาต้นทุน และ ระยะเวลาจัดส่งสินค้า (Delivery Lead time)
 • รองรับกระบวนการขอซื้อ สั่งซื้อสินค้า รับสินค้า รับวางบิล ไปจนถึงการชำระเงิน
 • รองรับกระบวนการขาย จากการ เสนอราคา > รับใบสั่งซื้อลูกค้าเพื่อออก ใบสั่งขาย > แจ้งหนี้ใบกำกับภาษี > ใบมัดจำรับ > ใบวางบิล > ไปจนถึงการเก็บเงินจากลูกค้า สามารถออกใบสำคัญรับ > ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบเสร็จรับเงิน/กำกับภาษี (กรณีบริการ)
 • ช่วยในการควบคุมวงเงินเครดิตลูกค้า การแจ้งเตือนเกินวงเงิน ขณะเสนอราคา หรือ อนุมัติสั่งขายหรือ รับออร์เดอร์
 • การติดตามสถานะลูกหนี้เจ้าหนี้ วันครบกำหนดชำระ
 • รองรับเอกสารต่างๆของสรรพากร อาทิ เช่น ภงด. 1, ภงด. 1(ก), ภงด. 2, ภงด. 2(ก),  ภงด. 3, ภงด. 53, และ ภพ. 30 (ภาษีซื้อ ภาษีขาย) พร้อมใบแนบ เพื่อพิมพ์ และนำส่งทางอิเลคทรอนิคส์ ฯลฯ
 • การควบคุมสต็อกสินค้า สามารถกำหนดจุดต่ำสุด จุดสูงสุด พร้อมความสามารถในการสร้างใบขอซื้ออัตโนมัติ
 • การปิดงบเพื่อออกรายงานการเงิน รายเดือน รายไตรมาส และรายปี อันได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบทดลอง กระดาษทำการ งบกระแสเงินสด ฯลฯ

YuuAccount