แปรรูปโลหะ

อุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ ครอบคลุมทั้ง อลูมิเนียม, ไททาเนียม, ทองแดง, และโลหะอื่นๆ โดยที่มีเหล็กกล้าที่มีสัดส่วนการตลาดมากที่สุด ความท้าทายของอุตสาหกรรมนี้มาจากการแข่งขันกันที่สูง, สภาพเศรษฐกิจโลกที่แปรปรวน, และความต้องการในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำสินค้าคุณภาพสูงออกสู่ตลาดตลอดเวลา นอกจากนี้ธุรกิจในกลุ่มนี้ยังมีความท้าทายอื่นๆ อาทิ การควบคุมการขายอย่างมีประสิทธิภาพ – การขายในอุตสาหกรรมมีความยุ่งยากและซับซ้อน ราคาสินค้ามีการผันแปรวันต่อวัน ดังนั้นเมื่อมีการตกลงซื้อขายแล้วกิจการจึงต้องส่งมอบ...
More

iconSERVICE

โมดูลออกแบบเพื่อธุรกิจที่ให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย เช่น การรับจ้างผลิต การติดตั้งสินค้า การซ่อมบำรุงสินค้า เป็นต้น Features: สามารถกำหนดสูตรการบริการ (Bill Of Material — BOM) โดยกำหนดสินค้า, ผลิตผลพลอยได้, ค่าแรงทางตรง, ค่าใช้จ่ายทางตรง, และบัญชีงานระหว่างทำได้ไม่จำกัด รองรับการใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด สามารถกำหนดผู้ใช้ และสิทธิการทำงานสำหรับแต่ละหน่วยการบริการได้ รายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องครบถ้วน เพือการวิเคราะห์, การควบคุมและวางแผนการบริการ  เช่น รายงานต้นทุนการบริก...
More

โมดูล iconQuality

โมดูลสำหรับจัดการคุณภาพการผลิต เหมาะสำหรับธุรกิจการผลิตที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีการติดตามคุณภาพสินค้าอย่างเข้มข้น หรือ ธุรกิจส่งออกที่มักถูกกีดกันด้วยกฏระเบียบและมาตรฐานของสินค้าในประเทศเป้าหมาย  เช่น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม หรือ อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์เป็นต้น Features: สามารถตั้งมาตรฐาน กลุ่มคำถาม และคำถามในการตรวจสอบได้เอง (GMP, ISO, Halal, ฯลฯ) สามารถกำหนดเกณฑ์การตรวจสอบสินค้าได้หลายรูปแบบ ทั้งก่อนการซื้อ หลังซื้อ ก่อนผลิต และหลังผลิต บันทึกผลการตรวจสอบ พร...
More