ปศุสัตว์

ธุรกิจฟาร์ม หรือ ปศุสัตว์ เป็นกลุ่มที่ธุรกิจที่ต้องการความละเอียด และยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีการนำ IT มาใช้ยังไม่แพร่หลายนักโดยเฉพาะ SMEs แต่เนื่องด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลง ผู้บริโภคมีการคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย และสุขภาพมากขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการต้องเจอกับกฏระเบียบของมาตรฐานที่เคร่งครัดมากยิ่งขึ้น, การเปลี่ยนรสนิยมของผู้บริโภค, รวมไปถึงการไม่ทราบต้นทุนที่ชัดเจน ทำให้การแข่งขันกับฟาร์มขนาดใหญ่จึงเป็นปัญหานึงที่ต้องคำนึงถึงของ SMEs ในปัจจุบัน การที่จะประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานขายและการต...
More

ค้าส่งและค้าปลีก

ธุรกิจในกลุ่มค้าส่งและขายปลีกต้องเผชิญกับแรงกดดันหลายทาง ทั้งแบบเศรษฐกิจแบบมหภาคและแบบจุลภาค อาทิ เช่น การผันผวนของพฤติกรรมของผู้บริโภค การผันแปรของอุปทาน การแข่งขันอย่างสูง รวมไปถึงกฏระเบียบทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ธุรกิจยังมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากค่าขนส่งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารสาขา ธุรกิจในกลุ่มนี้เผชิญกับความท้าทายดังต่อไปนี้ การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ – เพื่อลดเวลาในการส่งสินค้า การจัดเส้นทางการส่งของ การตรวจสอบสถานะการส่งของออนไลน์ ตลอดจนการบร...
More